Twoja zniżka na OC i AC  nawet  do 80% 

Mieszkanie dobrze ubezpieczone

Rodzinne  ubezpieczenie na życie dostępne (prawie) dla każdego

Roczna polisa KL za granicą od 236 zł ?

COVID-19: pracujemy w biurze oraz zdalnie !

Nowości: Ubezpieczenia

W razie wypadku ... zadbaj o siebiePostępowanie w razie wypadku drogowego Podstawowym obowiązkiem osoby uczestniczącej w wypadku jest:

Podstawowym obowiązkiem osoby uczestniczącej w wypadku jest:

  • 1) zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym;
  • 2) zawiadomienie policji jeśli są ofiary w ludziach oraz gdy zachodzi przypuszczenie, że popełniono przestępstwo;
  • 3) podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
  • 4) działanie na rzecz minimalizacji rozmiarów szkody;
  • zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych;
  • 5) udzielenie informacji osobom poszkodowanym, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.

Dostarczenie do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku ciąży zarówno na sprawcy szkody (kierujący; posiadacz pojazdu) jak i na osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze (poszkodowany). Bardzo ważne dla przebiegu całej procedury odszkodowawczej jest staranne zgromadzenie dowodów na miejscu wypadku. Leży to szczególnie w interesie osoby poszkodowanej. Dlatego też osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze, w szczególności powinna zadbać o:

1.    odpowiednio sformułowane oświadczenie sprawcy szkody tzn. zawierające:

o        dane personalne kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie posiadaczem to także dane posiadacza tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr PESEL, prawo jazdy numer , numer dowodu rejestracyjnego;

o        nazwę  UBEZPIECZYCIELA sprawcy wypadku i nr polisy OC.

o         opis okoliczności zdarzenia;

o        możliwy do ustalenia na miejscu zdarzenia wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;

o        szkic sytuacyjny zdarzenia;

2.    spisanie danych ewentualnych świadków zdarzenia, a najlepiej spowodować by złożyli swe podpisy na oświadczeniu sprawcy szkody

3.    bardzo pomocne lecz w praktyce nie zawsze realne jest wykonanie zdjęć pojazdów bezpośrednio po wypadku, kiedy stały po zatrzymaniu się - zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce.

W przypadku gdy osoba, którą wskazujemy jako sprawcę szkody nie zgadza się z naszym stanowiskiem, albo gdy odmawia lub utrudnia nam zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku - należy wezwać policję

Szybki kontakt

LYSSY.pl Centrum Podróży i Ubezpieczeń

ul. Byczyńska 2c,
46-250 Wołczyn

tel. (77) 418 99 77 , 604-202-521
e-mail: biuro@lyssy.pl